Vooraf


Als onderdeel van het Circular Skills programma ontwikkelt Leren voor Morgen een digitale omgeving waar kennis over de circulaire economie kan worden ontsloten voor verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld docenten en leerlingen). Daarvoor heeft Leren voor Morgen het platform Guides gebruikt, om te beginnen in een pilot, om het uit te proberen.

Guides is een digitaal platform dat is opgezet vanuit de wens om kennis te ontsluiten, te combineren en zo te laten groeien. De achterliggende gedachte van dit platform is dat we ons in een complexe wereld bevinden met uitdagende vraagstukken. Om die vraagstukken te kunnen oplossen is koppeling van kennis en disciplines en samenwerking noodzakelijk. Dit is een mooie guide van Guides over Guides.

Tegelijkertijd zien we dat over het algemeen gesproken veel kennis over uiteenlopende onderwerpen zich juist op individuele eilanden bevindt. Door een verbindende structuur te bieden, Guides, kunnen deze voorheen losse eilanden uitgroeien tot een ecosysteem waarin de beschikbare kennis vrijelijk stroomt en waarin de deelnemers profiteren van elkaars kennis. Op deze manier draagt Guides bij aan de versnelling van allerlei processen en aan een betere, meer integrale aanpak. Zeker ook in de wereld van duurzaamheid en circulariteit is dit belangrijk.

Deze ecosysteem benadering van Guides sluit aan bij wat Leren voor Morgen wil bereiken, namelijk dat de inspanningen in het Circular Skills project een zo breed mogelijke groep mensen bereikt. En dat deze mensen andersom vanuit hun kennis en ervaring, bij gaan dragen aan Circular Skills. Dit is niet alleen belangrijk voor Circular Skills; ook voor andere grote maatschappelijke opgaven zijn we gebaat bij verdere kennisdeling. Wat we in dit project leren, kan dus in potentie een veel bredere reikwijdte krijgen.