lâm duy ngọclâm duy ngọc

lâm duy ngọc

nghê nghiệp: kiến trúc sư tốt nghiệp : - đại học kiến trúc chuyên ngành kiến trúc - đại học tài chính maketting- chuyên ngành maketting

About lâm

nghê nghiệp: kiến trúc sư
tốt nghiệp : - đại học kiến trúc chuyên ngành kiến trúc
- đại học tài chính maketting- chuyên ngành maketting

Topics of interest